Ścieżka

Statut Fundacji  „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy Tutka

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" imieniem Stanisławy Tutka, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez:
  • Barbarę Marię Tutka
  • Piotra Jana Tutka

zwanymi  dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza  ANNĘ HELENIAK w Kancelarii Notarialnej w Leżajsku, w dniu 16 grudnia 2015r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Rudnik nad Sanem.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 § 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 § 6

Celem Fundacji jest:

 1. gromadzenie zbioru sztuki dawnej i pamiątek historycznych oraz  upowszechnianie wiedzy na ich temat,
 2. inicjowanie i wspieranie działalności patriotycznej , historycznej, kulturalnej i muzealnej, pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury,
 3. wspieranie talentów,

 § 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • pozyskiwanie przedmiotów sztuki dawnej i pamiątek historycznych,
  • organizowanie wystaw, spotkań autorskich, wykładów, konferencji,
  • promowanie twórców w kraju i za granicą,
  • organizowanie i udział w imprezach promujących artystów,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, badawczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
  • opiekę nad zabytkami, pamiątkami historycznymi, oraz dobrami dziedzictwa narodowego,
  • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, wyznaniowymi i osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  • organizowanie i finansowanie stypendiów, nagród dla dzieci i młodzieży osiągających szczególne wyniki.
 2. Fundacja dla osiągnięcia swych celów może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 § 8

Majątek Fundacji stanowi:

 1. fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą,
 2. oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i subwencji od osób prawnych,
  • ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochodów z majątku fundacji,
  • odsetek bankowych,
  • dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  • wydawania książek i periodyków oraz pozostałej działalności wydawniczej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.11.Z
  • działalności związanej z organizacją, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
  • pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z

 

Rozdział V. Władze Fundacji

 § 11

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 § 12

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na trzyletnią kadencję każdorazowo jednogłośnie przez Fundatorów. Jeżeli Fundatorzy z przyczyn losowych nie mogą powołać lub odwołać członków Zarządu, osobą uprawnioną do powołania lub odwołania członków Zarządu jest Prezes Zarządu. Jeżeli Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu i z przyczyn losowych nie może powołać lub odwołać członków Zarządu, uprawnienia te przejmuje Wiceprezes Zarządu.
 2. Fundator może być jednocześnie członkiem Zarządu, lub Prezesem Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundatorzy mają prawo zmienić skład Zarządu w każdym czasie.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci członka Zarządu.
 6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu, Fundatorzy na wniosek pozostałych członków Zarządu mogą odwołać członka Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
 8. Zasady wynagradzania Zarządu określa Zarząd .

 § 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • wybór Wiceprezesa Zarządu
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji,
  • podział dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele.
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
  • podejmowanie uchwał  o połączeniu i likwidacji Fundacji.

 § 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu, nieobecność prawidłowo zawiadomionego członka Zarządu, nie wstrzymuje obrad Zarządu i możliwości podejmowania ważnych uchwał przy uwzględnieniu postanowień § 14 ust. 5.
 4. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, w  przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W  przypadku nieobecności Prezes Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, Prezes wskazuje przewodniczącego spośród Członków Zarządu, a jeżeli jest to niemożliwe, obecni Członkowie Zarządu wybierają przewodniczącego posiedzenia spośród siebie.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał konieczne jest prawidłowe powiadomienie o mającym się odbyć posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz udział w nim, jeżeli Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, więcej niż połowy jego Członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych do kwoty 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) składać może samodzielnie Prezes Zarządu lub łącznie działających dwóch członków Zarządu.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 2 000 zł (dwóch tysięcy złotych) wymagane jest oświadczenia woli Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu działających łącznie.

 

 Rozdział. VI. Postanowienia końcowe

 § 16

 1. Zmiana statutu lub celu Fundacji może nastąpić zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
 3. Zmiana celu działania Fundacji wymaga zgody Fundatorów.

 § 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub  w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

 Statut został przyjęty dnia 2 maja 2016r.